સમગ્ર ગુજરાતમાં રિપોર્ટર ની નિમણૂક કરવાની છે

0
24

ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ રહેલ બનાસ ગૌરવ દૈનિક ન્યૂઝ પેપર
તેમજ

BG NEWS / BB News ચેનલ (A Unit of Banas Gaurav News Network) તેમજ બનાસ ગૌરવ / બનાસ બચાવો સાપ્તાહિક માટે રિપોર્ટર નિમણૂક કરવાની છે

સંપર્ક :
નિલેશ પટેલ
મો.73836 84877
( વોટ્સએપ મેસેજ કરવો)
સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here