બનાસકાંઠા નાયબ માહિતી નિયામક તરીકે પદભાર સંભાળતા શ્રી અમિત ગઢવી

0
14
    માહિતી વિભાગ દ્વારા માહિતી ખાતાના વર્ગ- ૧ ના અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવતાં શ્રી અમિત ગઢવીની પાટણથી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નિમણુંક કરવામાં આવી છે ત્યારે શ્રી અમિત ગઢવીએ બનાસકાંઠા નાયબ માહિતી નિયામક તરીકેનો પદભાર સંભાળી લીધો છે.  
     આ અગાઉ શ્રી અમિત ગઢવીએ માહિતી નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે સોશ્યલ મિડીયા બ્રાન્ચમાં અને પાટણ ખાતે નાયબ માહિતી નિયામકશ્રી તરીકે પોતાની સેવાઓ આપી છે.  જિલ્લા માહિતી કચેરી પાલનપુર ખાતે પદભાર સંભાળતા પાલનપુર કચેરીના સ્ટાફ દ્વારા તેમનું ઉસ્માભર્યુ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતુ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here