બનાસકાંઠા જિલ્લાવના તમામ પેટ્રોલ પંપ, ગેસ રીફીલીંગ સ્ટેકશન, હાઇવે પરની હોટલો વગેરે ઉપર સી.સી.ટી.વી. કેમેરા લગાવવા જરૂરી

0
8


(માહિતી બ્યુરો, પાલનપુર)
રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્વોટ, લૂંટારાઓ, ધાડપાડુઓ ગુન્હો કરવા જતી વખતે તથા ગુન્હોઇ કર્યા બાદ પોતાના વાહનોને ગુન્હાક્ષેત્રના ૩૦ થી ૫૦ કિલોમીટર એરીયામાં પેટ્રોલ/ ડીઝલ/ ગેસ પૂરાવતા હોય છે. અગાઉ ગુજરાતમાં બનેલ ગુન્હાઆઓમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછથી પ્રસ્થા પિત થયેલ છે કે, હાઇવે રોબરી, મંદિરોના આભૂષણો તથા એન્ટીછક મૂર્તિઓની ચોરી, આંતરરાજ્ય વાહન ચોરી કરતી ગેંગ, ધાડ, લૂંટ તથા ખંડણીના ગુન્હા ઓ આચરતી ટોળકીઓ ગુન્હોિ કરવાની શરૂઆતમાં કે ગુન્હોગ કર્યા બાદ પેટ્રોલ, ડીઝલ પંપ કે ગેસ રીફીલીંગ સ્ટેચશન ઉપર ફરજીયાત પોતાના વાહનોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ કે ગેસ પૂરાવવા માટે ઉભા રહે છે. એટલુ જ નહિ ગુનો કરવા આવે ત્યાારે કે પરત જતી વેળાએ હાઇવેની હોટલો ઉપર ચા-પાણી કે જમતા હોય છે. તેમજ ટોલપ્લાેઝા ઉપરથી વાહનો પસાર થતા હોય છે. ઉપર જણાવેલ ગંભીર પ્રકારના બનાવોના કારણે નાગરિકને પોતાની સલામતિનો સતત ભય સતાવતો રહે છે. અને પોતાની અસલામતિની લાગણી અનુભવે છે. જેથી ગંભીર અને ડીટેકટ ગુનાઓના ઇન્વી સ્ટે ગેશન દરમ્યાુન ગુનેગારોને શોધી કાઢવા માટે દરેક પેટ્રોલ/ડીઝલ પંપ/ગેસ રીફીલીંગ સ્ટેનશન હાઇવે પરની હોટલો અને ટોલપ્લાુઝા ઉપર સી.સી.ટી.વી. (નાઇટ વિઝન તથા હાઇ ડેફીનેશન સાથેના) કેમેરા વીથ રેકોડીંગની સીસ્ટામ હોવી જરૂરી છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લાટમાં આવેલ તમામ પેટ્રોલ/ડીઝલ પંપ/ગેસ રીફીલીંગ સ્ટેીશન હાઇવે પરની હોટલો અને ટોલપ્લાલઝા ઉપર પેટ્રોલ ડીઝલ કે ગેસ રીફીલીંગ માટે આવતા વાહનો તથા લોકોની અવરજવર અંગે માહિતગાર રહેવા માટે તથા કોઇ ગુન્હેગગાર દ્વારા માનવ જિંદગીની ખુવારી ન થાય અને લોકોની મિલ્કહતને નુકસાન ન થાય તે માટે આવા કૃત્યો ને અટકાવવા અને નાગરિકોની સલામતિ માટે તકેદારીનાં પગલાં લેવા સારૂ બનાસકાંઠા જિલ્લાોના તમામ પેટ્રોલ/ડીઝલ પંપ/ગેસ રીફીલીંગ સ્ટે શન, હાઇવે પરની હોટલો, લોજીંગ બોર્ડીંગ, ધર્મશાળા, અતિથિ ગૃહ, વિશ્રામ ગૃહ, બહુમાળી બિલ્ડીંગો, મોટા ઔધોગિક એકમો, ટોલપ્લાબઝા, બેંકો તથા બેંકોના એ.ટી.એમ. જવેલર્સની દુકાનો, સિનેમા ઘરો, કોમર્શીયલ સેન્ટર્સ ઉપર કેટલાક નિયંત્રણો મૂકવા હિતાવહ અને જરૂરી જણાય છે. જેથી શ્રી આનંદ પટેલ (આઇ.એ.એસ.) જિલ્લા મેજીસ્ટ્રે ટશ્રી, બનાસકાંઠા પાલનપુરને ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વ.યે મળેલ સત્તાની રૂએ સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાિમાં નીચેની વિગતે અમલવારી કરવા ફરમાવે છે. (૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાામાં આવેલ ઉક્ત તમામ સ્થળોના પ્રવેશદ્વાર ઉપર પુરતા પ્રમાણમાં તાલીમ પામેલા માણસોને સિક્યુરીટી માટે મેટલ ડિરેક્ટર સાથે ફરજ પર નિયુક્ત કરવા. તેમજ પ્રવેશદ્વાર પર તેમજ બહાર નિકળવાના દ્વાર, રિસેપ્શવન કાઉન્ટર, લોબી, બેઝમેન્ટ, પાર્કીગની જગ્યા તથા જાહેર પ્રજા માટે જયાં પ્રવેશ હોય તે તમામ જગ્યાઓ આવરી લે તેટલા પ્રમાણમાં સી. સી. ટી. વી. (નાઇટ વિઝન તથા હાઇ ડેફીનેશન સાથેના) કેમેરા વીથ રેકોર્ડીંગની વ્યમવસ્થાઝ કરવાની રહેશે. (૨) સી. સી. ટી. વી. કેમેરામાં જે તે સ્થળના સમગ્ર વિસ્તારનું સંપૂર્ણ કવરેજ થાય તે મુજબ કેમેરા લગાવવાના રહેશે. (૩) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ ઉક્ત તમામ સ્થળોએના સી.સી.ટી.વી. કેમેરામાં જે તે સ્થળના સમગ્ર વિસ્તારનું સંપૂર્ણ કવરેજ થાય તે મુજબ કેમેરા લગાવવાના રહેશે.
(૪) જે જગ્યા એથી પ્રવેશ કરવાનો હોય તે તમામ જગ્યાીએ પ્રવેશ કરતા તમામ વ્ય.કિતઓ તથા વાહનોની અવરજવર સ્પ ષ્ટ‍ રીતે જોઇ શકાય તે રીતે સી. સી. ટી. વી. કેમેરા લગાવવાના રહેશે. (૫) ઉક્ત તમામ સ્થળો ખાતે આવતા વાહનના ડ્રાઇવર તથા બાજુની સીટમાં બેઠેલ વ્ય.કિતનો ચહેરો સ્પ ષ્ટ રીતે સી. સી. ટી. વી. કેમેરાની ફુટેઝમાં જોઇ શકાય તે રીતે સી. સી. ટી. વી. કેમેરા લગાવવાના રહેશે.
(૬) ઉક્ત સ્થળોની આસપાસ આવેલ દુકાનો ઉપર પાર્ક કરેલ વાહનોના નંબર પણ સાધારણ રીતે સી. સી. ટી. વી. કેમેરાની ફૂટેજમાં સ્પરષ્ટ. વાંચી શકાય તે રીતે કેમેરા લગાવવાના રહેશે. (૭) સી. સી. ટી. વી. માં ઓછામાં ઓછા ૬ (માસ) સુધી રેકોર્ડનો સંગ્રહ કરવાનો રહેશે. (૮) લગાડવામાં આવેલ તમામ સી. સી. ટી. વી. કેમેરા સતત ચાલુ રહે તે જોવાની જવાબદારી જે તે પેટ્રોલ/ડીઝલ પંપ/ગેસ રીફીલીંગ સ્ટેીશન, હોટલ, ટોલપ્લાેઝા, બેંકો, જવેલર્સની દુકાનો, સિનેમા ઘરો, કોમર્શીયલ સેન્ટર્સના માલિક/સંચાલકોની રહેશે.
(૯) પેટ્રોલ/ડીઝલ પંપ/ગેસ રીફીલીંગ સ્ટેશશન, હોટલ, ટોલપ્લાચઝા, બેંકો, જવેલર્સની દુકાનો, સિનેમા ઘરો, કોમર્શીયલ સેન્ટર્સના બહારના ભાગે કેમેરા લગાવવાના રહેશે. (૧૦) પેટ્રોલ/ડીઝલ પંપ/ગેસ રીફીલીંગ સ્ટેાશન, હોટલ, ટોલપ્લા ઝા, બેંકો, એ.ટી.એમ, જવેલર્સની દુકાનો, સિનેમા ઘરો, કોમર્શીયલ સેન્ટર્સ, લોજીંગ બોર્ડીંગ, ધર્મશાળા, અતિથિ ગૃહ, વિશ્રામ ગૃહ, બહુમાળી બિલ્ડીંગો, મોટા ઔધોગિક એકમો, શોપીંગ સેન્ટરની જગ્યાોમાં સવિસ્તા રપૂર્વક જુદા જુદા સી. સી. ટી.વી. કેમેરા રાખવા જેથી પાર્કિગ એરીયામાં થતી તમામ હિલચાલનું કવરેજ થઇ શકે. આ પ્રતિબંધ તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨ સુધી અમલમાં રહેશે.
આ હુકમ અન્વયે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બરજ બજાવતા પોલીસ અધિક્ષકશ્રીના દરજ્જાથી પોલીસ સબ ઈન્સપેકટર સુધીનો હોદો ધરવનાર તમામ અધિકારીઓને આ જાહેરનામાંનો ભંગ કરનાર ઈસમો સામે આઈ.પી.સી. ક. ૧૮૮ તથા ગુ.પો.અધિ.ક. ૧૩૫ મુજબ ફરીયાદ માંડવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here