દાહોદમાં જિલ્લા કક્ષાની વાદન – વાંસળી, તબલા, હાર્મોનિયમ સ્પર્ધા સ્પર્ધા યોજાશે

0
5

દાહોદ, તા. ૧ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ હસ્તકની કમિશનરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓની કચેરી ગાંધીનગર તથા દાહોદ જિલ્લા રમત ગમત અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્ધારા સંયુક્ત રીતે “વાદન- વાંસળી, તબલા, હાર્મોનિયમ(હળવુ)સ્પર્ધા” નું આયોજન કરાયું છે.આ સ્પર્ધામાં જુદા જુદા વય જૂથ પ્રમાણે કલાકારો ભાગ લઇ શકશે, જેમા ૬ વર્ષ થી ૧૪ વર્ષ સુધીના, ૧૫ વર્ષ થી ૨૦ વર્ષ સુધીના, ૨૧ વર્ષ થી ૫૯ વર્ષ સુધીના અને ૬૦વર્ષથી ઉપરના ઓપન વય જુથમા ભાગ લઇ શકશે. ઉક્ત સ્પર્ધાની વીડિઓ ક્લીપ તૈયાર કરી આગામી તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાક સુધીમા જિલ્લા રમત ગમત અધિકારીની કચેરી, સરવે ભવન, પ્રથમ માળ, કોંન્ફરંસ હોલ, છાપરી, દાહોદ ખાતે મોકલવાની રહેશે.જિલ્લાકક્ષાની સ્પર્ધામા પ્રથમ વિજેતાને રૂ.૧૦૦૦/- દ્વીતિય વિજેતાને રૂ.૭૫૦/- તેમજ તૃતિય ઇનામ વિજેતાને રૂ.૫૦૦/- ઇનામ આપવામાં આવશે. સ્પર્ધાના નિયમોની વધુ માહિતી માટે પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી શ્રી જે.સી.ડાભી ૯૪૨૮૧૩૧૮૫૯ નો સમ્પર્ક કરવાનો રહેશે.૦૦

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here