સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ મોરબી દ્વારા આયુષ્યમાન કાર્ડ મહાકેમ્પનું આયોજન

0
8

સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ-મોરબીની યાદી
સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ મોરબી પ્રમુખ કિશોરભાઈ શુક્લ તથા મહામંત્રી કેયુરભાઈ પંડ્યા અને અમૂલભાઇ જોષી ની યાદી જણાવે છે કે આગામી સમયમાં આયુષ્યમાન કાર્ડ મહાકેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવશે. તેથી મોરબીમાં તથા આસપાસના વિસ્તારમાં વસતા ભૂદેવો નીચે મુજબના સ્થળે જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ તારીખ ૨૫-૧૦-૨૦૨૧ થી ૨૦-૧૧-૨૦૨૧ સુધીમાં જમાં કરાવવા.ડોક્યુમેન્ટ ની પાછળ જે તે વ્યક્તિએ પોતાનું નામ,૨ – અલગ અલગ મોબાઈલ નંબર અને સરનામું ફરજિયાત લખવું.
ડોક્યુમેન્ટ ઝેરોક્ષ કોપીની વિગત
૧. તાજેતરનો મામલતદારનો (૪ લાખથી નીચેની આવક)નો દાખલો
૨. રેશન કાર્ડ
૩. રેશન કાર્ડમાં નામ ધરાવનાર તમામ ના આધાર કાર્ડ
ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવાના સ્થળો
૧.))સાર્થક વિદ્યાલય – ૭૦૧૬૩૬૩૩૫૦,
સમય ૪ થી ૬
૨.))ભારતી વિદ્યાલય – ૭૦૬૯૭૬૯૮૫૯,
સમય ૪ થી ૬
૩.))ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ વાડી – ૦૨૮૨૨ ૨૨૫૫૧૫,
સમય ૪ થી ૬
૪.))ચા.મ. મોઢ બ્રાહ્મણ વાડી- ૯૯૨૫૪૦૯૩૨૧,
સમય – ૪ થી ૬
૫.))શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ વાડી – ૯૪૨૮૨૬૭૭૪૧,
સમય ૧૧ થી ૧૨,૫ થી ૬
૬.))પરશુરામ ધામ મંદિર – ૯૮૨૫૬૭૧૬૯૮
૭.))નલિની વિદ્યાલય – ૯૪૨૬૧૬૫૪૭૦,
સમય – ૯ થી ૧૧
આ તમામ સ્થળ ઉપર જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ તારીખ ૨૦-૧૧-૨૦૨૧ સુધીમાં જમાં કરાવવા. તથા કેમ્પની તારીખની જાણ ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવનારને ફોનથી કરવામાં આવશે.
કિશોરભાઈ પંડ્યા -૯૯૨૪૯૬૮૧૭૧,
કેયુરભાઈ પંડ્યા -૯૪૨૯૪૮૪૪૪૦,
અમુલભાઈ જોષી-૯૨૨૭૧૦૦૦૧૧ વધુ માહિતી માટે સંપર્ક નંબર પર સંપર્ક કરવા યાદી માં જણાવામાં આવ્યું છે
રીપોર્ટર
મયંક દેવમુરારી
મોરબી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here